Bespre­chung Grund­ton E und Innen­struk­tur E — A — H

Back to Posts

Bespre­chung Grund­ton E und Innen­struk­tur E — A — H

Grund­ton E mit der Innen­struk­tur mit Quar­te A (Bezie­hungs­ton, Posi­ti­on MA1) und Quin­te H (Herz­ton, Posi­ti­on PA)

[play­er id=40990]

Back to Posts